Vi er en gruppe beboere fra forskellige afdelinger af det almene boligbyggeri, som har startet initiativet Almen Modstand. Vi er en udenomsparlamentarisk og partipolitisk neutral platform, der er forankret i de lokale boligområder.

Vi er opstået som reaktion på regeringens lovpakke “Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”. Vi har valgt at organisere os sammen for at skabe en folkelig modstand mod den lovgivning, der, hvis det står til regeringen, snart vil ændre vores rettigheder og boligområder markant.

Samtidig er dette et spontant opråb om, at vi ikke længere kan acceptere politikernes paradigme, som vi mener stigmatiserer os på baggrund af kategorier som uddannelses- og indkomstniveau samt stereotype forestillinger om etnicitet og nationalitet. Vi mener, at det er fuldstændig uhørt at forskelsbehandle et lands borgere og skabe ulige rettigheder på denne måde.

Hvorfor er vi imod parallelsamfundspakken

De almene lejeboliger er under angreb. Et flertal i folketinget, med regeringen i spidsen, vil forsøge at vedtage den såkaldte ”Parallelsamfundspakke”. Lovgivningen er et angreb på hele den almene boligsektor og ikke kun de særligt udsatte områder. Det skal stoppes!

For det første fordi man vil gøre det muligt at sælge og nedrive op mod 60 % af vores almene familieboliger. Den almene boligsektor skal ikke privatiseres eller rives ned. Den skal styrkes!

For det andet vil man diskriminere beboere i særlige boligområder gennem tvang. Vi kræver lige rettigheder for alle, uanset adresse!

For det tredje er lovgivningen et angreb på beboerdemokratiet. Politikerne skal holde fingrene væk. Det er os der bor her!

Vi mener, at det er fuldstændig uhørt at forskelsbehandle et lands borgere og skabe ulige sociale rettigheder udelukkende på baggrund af adresse.

— AM grundlag og principper

Vores grundlag for Almen Modstand kampagnen og vores arbejdsprincipper

Grundlag og principper for ALMEN MODSTAND kampagnen

Fremlagt til fællesmøde på beboerhuset på Vermundsgade 43 torsdag d. 17. maj 2018.

Revideret og godkendt til koordineringsgruppemøde på beboerhuset på Lundtoftegade 41b torsdag d. 25. maj 2018.

Kampagnen er en udenomsparlamentarisk og partipolitisk neutral platform, der er forankret i de lokale boligområder. Alle individer og foreninger kan frit tilslutte sig kampagnen, hvis de kan acceptere dette grundlag og overholde de nedenfor nævnte principper.

Denne kampagne er opstået som reaktion på regeringens lovpakke “Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”. Vi har valgt at bruge vores frustration til at organisere os som beboere i håbet om at skabe en folkelig modstand mod de politiske lovforslag, der snart vil ændre vores rettigheder og boligområder markant.

Vi kan ikke længere acceptere politikernes ghetto-paradigme, som vi mener stigmatiserer borgere på baggrund af kategorier som uddannelses- og indkomstniveau og stereotype forestillinger om etnicitet og nationalitet. Vi mener, at det er fuldstændig uhørt at forskelsbehandle et lands borgere og skabe ulige sociale rettigheder udelukkende på baggrund af adresse.

Vi mener, at lovpakken indeholder en lang række dybt bekymrende lovforslag som vil få store konsekvenser for både de beboere, som bor i de områder der er på regeringens liste, for alle lejere i den almene sektor og for boligmarkedet generelt. Regeringen og de partier, der har indgået de pågældende aftaler vil:

 • Tage lejerettigheder fra os og starte en privatisering og fysisk nedrivning af vores bolig- områder, der vil svække og måske endda føre til nedlæggelse af den almene boligsektor.
 • Underminere og tilsidesætte vores beboerdemokrati, hvilket truer vores ret til ind- flydelse på egne boligområder.
 • Medføre yderligere social udstødelse af dem, der har mindst.
 • Benytte tvang og kontrol til at håndtere sociale problemer.

Almen Modstand kampagnen har til formål at fremme selvbestemmelsen over hjem og nabolag for almene beboere. Vi vil fremme en demokratisk, inkluderende og solidarisk kultur og sammenhold i vores boligområder, og vi vil søge at være en platform, der kan påvirke den politiske magt for at sikre solidariske forandringer på boligområdet.

Vores krav

Konkret indflydelse

Vi kræver konkret indflydelse og beslutningsmandat på de politikker der former vores daglige liv og område, og derfor at vores beboerdemokratiske instanser bliver respekteret.

Salg og spekulation stoppes

Vi kræver, at ingen almene boliger sælges, og at alle privatiseringer og økonomiske spekulationer i vores boliger stoppes.

Demokratisk process

Vi kræver, at der sættes en stopper for alle lovforslag, der alene på grund af vores adresse vil forringe vores lejerettigheder og vores sociale rettigheder.

Ghettolisten slettes

Vi kræver, at ghettolisten og dens kriterier slettes! I stedet for at stigmatisere tusindvis af mennesker, bør boligmarkedspolitik sikre en mangfoldig sammensætning af beboer i hele Danmark.

Vores principper for at arbejde sammen i lokale organiseringsgrupper og arbejdsgrupper

Som nævnt ovenfor kan ethvert individ, gruppe, eller forening tilslutte sig kampagnen, arrangere møder og andre opløsningsaktiviteter, samt fredelige demonstrationer og aktioner, så længe aktiviteterne overholder disse principper.

Kampagnen har ingen talsperson. Enhver støtter af kampagnen må udtale sig offentligt som dette, men ingen må udtale sig på vegne af kampagnen. Dette inkluderer koordingeringsgruppen og initiativtagerne bag kampagnen. Ingen må i kampagnens regi repræsentere andre eller forhandle på vegne af andre.

Vi har høje forventninger til, hvordan vi behandler hinanden på vores møder, til aktioner og i andre sociale rum; både fysiske og digitale. Vi vil arbejde proaktivt for at forhindre undertrykkelse og hierarkier i alt vi gør. Møder og arrangementer, der afholdes i kampagnens regi, skal være inkluderende og skabe sikre rum for at alle kan deltage. Derfor ønsker vi at arbejde ud fra følgende grundregler:

 1. Arbejde: Du skal bidrage med det, du kan; dette vil være forskelligt for alle, og det er fint. Det er okay at lave fejl. Værdsæt og anerkend andres arbejde. Kritik er vigtigt da det betyder at vi kan udvikle os, så hvis du har kritik, så del det med gruppen. Men hvis du giver kritik så vis respekt og hensynsfuldhed over for det store stykke arbejde, som mange har lagt i vores aktiviteter.
 2. Diskrimination: Vi tolererer ikke racisme, aldersdiskrimination, homofobi, sexisme, transfobi, kapabilitet eller fordomme baseret på etnicitet, nationalitet, klasse, køn, sprogfærdigheder, opholdsstatus, nationalitet eller religiøs tilknytning.
 3. Lydhørhed: Hvis du har handlet eller talt sårende og nogen bringer dette op, bør du lytte og reflektere over, hvad de siger og forsøge at forstå deres oplevelse, også selvom du tænker, at de må tage fejl, eller at det var uintentionelt, at du kom til at såre dem. Prøv ikke at fratage dig selv et ansvar.
 4. Læring: Hvis der er noget, du ikke forstår, så bare spørg. Vi er alle ansvarlige for vores læring og for at dele viden med hinanden, i det omfang vi føler os i stand til det.
 5. Privilegier: Vær opmærksom på det rum du går ind i, samt de positioner og privilegier du selv medbringer, herunder raciale, klasse- og kønsmæssige privilegier. Tænk over hvordan dine ord, meninger og følelser er påvirket, og hvem de kan ekskludere eller krænke.
 6. Samtykke: Før du berører følsomme emner, bør du spørge folk, om de er okay med dette. Forvent ikke, at dine fysiske eller følelsesmæssige grænser er de samme som andres.
 7. Sikkerhed: Benyt venligst ikke personfølsomme detaljer om og billeder af folk, der har været involveret i kampagne-relaterede aktiviteter, uden at have spurgt den pågældende om lov først.

Vi har alle et kollektivt ansvar for disse grundregler, men vi er også personligt ansvarlige for vores egen opførsel. Når vi arbejder sammen på denne kollektive måde, skaber vi samtidig de forandringer imellem os, som vi også ønsker at se i verden.

* Vi sender en stor tak til Sisters Uncut for at lade os bruge dele af deres “Safer Space Policy” til at udforme vores principper for samarbejde.